Poll to whitelist Minswap ADA/iUSD LP token

Here you can cast your vote to to Whitelist Minswap ADA/iUSD LP token.

Proposal to Whitelist Minswap ADA/iUSD LP token
  • Yes
  • No

0 voters


IPFS CID : QmNxeurQhiJ1xZSetHj8bukXmi7eSE4byrzJhroS4tv6Yp

4 Likes